Опростете развитието си в международен план

ASD GroupУслугиЗащо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

Определение за данъчен представител

Данъчният представител е физическо или юридическо лице, специализирано в управлението на ДДС, което замества постоянните учреждения. В наши дни е нужно единствено да се регистрирате в страната-членка (различна от тази, в която сте установени) и да изберете данъчен представител, който да спазва действащите данъчни и митнически закони.

Mini contact
reCAPTCHA

Данъчният представител - за улеснение на вашите облагаеми транзакции

За да отговори на изискванията за деклариране в страната, в която юридическото лице ще бъде задължено, то трябва да се идентифицира пред данъчните власти. Чрез създаването на фирма значително увеличавате задълженията и оперативните си разходи (статут, офис, счетоводство, плащане на корпоративен данък в страната ...).

Данъчният представител е много по-опростен административно и чрез него избягвате създаването на ново дружество. Всъщност, данъчният представител Ви регистрира по ДДС в страната, което Ви позволява да оперирате като класическо местно юридическо лице.

Някои облагаеми операции изискват регистрация по ДДС в държава от ЕС, различна от държавата, в която е установено юридическото лице. Няколко примера за такива операции :

  • Данъчна идентификация на Вашето дружество и регистриране на ДДС номер
  • Вътреобщностни доставки и придобивания в страните-членки
  • Поддържане на склад или складиране на консигнация в друга държава-членка
  • Достигане на прага за дистанционни продажби
  • Някои сделки за покупка/прерподажба в друга държава-членка
  • Някои услуги (например ВТР)

Запомнете:

Tax agent
  • Някои вътреобщностни сделки Ви задължават по ДДС в страната, в която са осъществени.
  • Данъчният представител Ви позволява да се регистрирате по ДДС в друга държава-членка на ЕС и да избегнете създаване на юридическо лице, установено в страната. (BOI-ДДС)

Това, което asd group може да направи за вас


Като Ваш данъчен представител, експертите на ASD Group анализират Вашите потоци от стоки и фактури, регистрират дружеството Ви по ДДС, подават декларациите по ДДС и декларациите за обмен на стоки, когато праговете бъдат достигнати.

СЪЗДАВАНЕ

СЪЗДАВАНЕ

Изготвяне и подаване на декларации DEB, DES и Intrastat
АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

Ежемесечна проверка и анализ на всички Ваши фактури.
ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Обработка и потвърждение за съответствие на фактурите
МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проучване и потвърждение на митнически документи
СЪДЕЙСТВИЕ

СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие в случай на данъчна или митническа проверка
ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Организиране на специализирано обучение по въпросите на ДДС в рамките на Общността

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap