Brexit: jaká nařízení platí pro dovoz nebo vývoz živých zvířat do/ze Spojeného království?

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Aktualizováno:

Od 1. ledna 2021 již není Spojené království členem Evropské unie. Zjistěte, jaká nová nařízení platí pro dovoz nebo vývoz do/ze Spojeného království.

Od 1. ledna 2021 již není Spojené království členem Evropské unie. Proto se od té doby považuje za třetí zemi. Nařízení platná pro členské státy Evropské unie tedy na tomto území již neplatí.

30. prosince 2020 však Spojené království a Evropská unie podepsaly dohodu o obchodu a spolupráci. Takže od 1. ledna 2021 tato dohoda upravuje nařízení o obchodu.

I když byla dohoda uzavřena, Brexit přinesl řadu povinností týkajících se dovozu a vývozu zboží, zejména další formality souvisejí s pohybem živých zvířat.

ASD Group, jakožto registrovaný celní zástupce (RCZ), vám pomůže vyřídit všechny tyto formality, vykoná za vás nezbytné celní postupya zajistí soulad s nařízeními předepsanými britskou celní správou.

Zjistěte, jaké další celní postupy je potřeba dodržovat, abyste mohli co nejlépe zorganizovat dovoz a/nebo vývoz živých zvířat mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

Formality týkající se dovozu/vývozu živých zvířat

Od 1. ledna 2021 se změnila nařízení týkající se přepravy živých zvířat mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

V souvislosti s Brexitem se celní povinnosti ohledně dovozu a vývozu živých zvířat zpřísnily. I nadále podléhá veškerý pohyb živých zvířat zvláštním formalitám.

Pro dovoz nebo vývoz mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií se vaše společnost, stejně jako dovozce, musí evidovat u příslušných (fyto)sanitárních orgánů.

Rovněž je potřeba dodržovat následující povinnosti:

 • Podat předběžné oznámení prostřednictvím nástroje TRACES-NT.
 • Získat veterinární osvědčení podle kategorie převážených zvířat.
 • Předložit prohlášení o bezpečnosti.

Navíc se liší vstupní body podle dovážených živých zvířat. Proto je před odjezdem na stanoviště hraniční kontroly (SHK) vhodné zjistit, co pro vstup na území použít.

Poznámka: před uskutečněním sanitární a fytosanitární kontroly (SFS) je nutné naplánovat si schůzku. Kontrola SFS se uskuteční na části zboží.

Jaké jsou formality pro dovoz/vývoz koňovitých?

Dovoz koňovitých ze Spojeného království

Brexit: dovoz a vývoz koňovitých
Brexit: dovoz a vývoz koňovitých

Od 1. ledna 2021 je pro dovoz koňovitých (koně, poníci atd.) ze Spojeného království potřeba předem ověřit, jaké kontrolní stanoviště disponuje infrastrukturou, která tento typ zvířat přijme.

Kromě toho je pro vstup na území Evropské unie potřeba dodržovat následující podmínky:

 • Pro evidované koně nebo poníky:
  • Cestovní pas.
 • Pro neevidované koňovité:
  • Cestovní pas.

Za účelem získání vstupního veterinárního osvědčení typu A (SZVD-A) je navíc nutné 7 až 10 dní před odjezdem prostřednictvím platformy TRACES-NT vyhotovit předběžné oznámení o dovozu. 

Kontrolní orgány systematicky provádějí veterinární kontrolu dovozu a vývozu koňovitých, proto je nezbytné si prostřednictvím internetových stránek Regionálního ředitelství pro zemědělství, výživu a lesnictví (RŘZVL) domluvit schůzku.

Hygienické požadavky předepsané na hranicích, mimo jiné zejména veterinárními službami, se liší podle statusu koňovitých (evidovaní nebo neevidovaní, věk) a pohybu v místě dovozu (dočasný, trvalý, zpětný dovoz po dočasném vývozu atd.)

Od 1. ledna 2021 smí koňovití ze Spojeného království vstoupit na území Francie přes vstupní body se stanovišti hraniční kontroly (SHK) určenými pro kontroly koní nebo poníků.

ASD Group, zastoupená v Calais a také na internetových stránkách Eurotunelu, vám pomůže vyřídit celní formality a kontroly SIVEP. Pro řádné zacházení s vašimi zvířaty bude vše připraveno již před příjezdem, aby zvířata trávila převozem co nejméně času.

Poznámka: pokud koňovití cestují se slámou nebo senem, dovozce si musí opatřit fakturu potvrzující, že pochází ze Spojeného království.

Vývoz koňovitých do Spojeného království

Vývoz na déle než 90 dní

Od 1. ledna 2021 zavedly britské zdravotnické orgány sanitární a fytosanitární požadavky vztahující se na veškerý dovoz koňovitých z Evropské unie do Spojeného království.

Evropští vývozci se tedy musí řídit následujícími požadavky:

 • Zvíře musí být identifikovatelné (elektronický čip).
 • Musí disponovat cestovním pasem schváleným Evropskou unií.
 • Je nutné učinit předběžné oznámení.
 • Zvíře musí disponovat veterinárním osvědčením podepsaným úředním veterinárním lékařem.

U neevidovaných koňovitých bude rovněž potřeba:

 • Dodat příznivé výsledky krevního rozboru týkajícího se:
  • Nakažlivé chudokrevnosti koní (test je nutné provést do 30 dní před uskutečněním cesty).
 • Je nutné realizovat období izolace v příslušném provozu v zemi nebo v takovém, které má podobný nákazový status, po dobu 40 dní před uskutečněním cesty a odděleně od ostatních koňovitých, kteří nemají rovnocenný nákazový status, po dobu alespoň 30 dní před uskutečněním cesty.

Poznámka: krevní testy a období izolace se nevyžaduje u koňovitých evidovaných v plemenné knize (chovný registr) schválené EU.

Od 1. ledna 2021 vstupují koňovití původem z Evropské unie na území Spojeného království pouze přes stanoviště hraniční kontroly určená britskými úřady.

Seznamte se s naší službou: Brexit: ASD Group vám pomůže s dovozními a vývozními operacemi koňovitých ze a Spojeného království a do něj

Dočasný dovoz

Pro koňovité, jejichž pobyt je kratší než 90 dní, byly zavedeny zvláštní formality. V rámci dočasného dovozu lze dočasně pozastavit dovozní cla a daně. Naopak, hygienické poplatky zůstávají v platnosti.

Toto ustanovení se vztahuje pouze na koňovité, jejichž dovoz spadá do kategorie:

 • Jezdecké soutěže.
 • Koňské trhy.  
 • Koňské dostihy.
 • Výcvik dostihových koní.
 • Reprodukce koní.
Brexit: dočasný dovoz za účelem jezdeckých soutěží nebo koňských dostihů

Během přepravy musí být koňovití vybaveni karnetem ATA (pro dočasný dovoz/Temporary Admission) a veterinárním osvědčením.

Jaké jsou formality pro dovoz/vývoz domácích zvířat?

Domácí zvířata jednoho z níže uvedených druhů:

 • Domácí masožravci (psi, kočky, fretky).
 • Plazi (například hadi).
 • Obojživelníci (žáby, ropuchy a jiní obojživelníci).
 • Bezobratlí (s výjimkou včel a korýšů).
 • Hlodavci a domácí králíci.
 • Akvarijní ryby.
 • Všechny druhy ptáků (kromě drůbeže).
Brexit: Dovoz a vývoz domácích zvířat

Poznámka: ne všechna stanoviště hraničních kontrol mají oprávnění kontrolovat domácí zvířata. Je tedy důležité se ještě před odjezdem informovat, který vstupní bod použít.

Jiná domácí zvířata než jsou masožravci

Pro dovoz nebo vývoz tzv. domácího zvířete musí majitel nebo oprávněná osoba splňovat následující kritéria:

 • Pohyb musí být neobchodního charakteru.  
 • Přeprava se týká maximálně 5 zvířat. Výjimku lze udělit pouze domácím masožravcům.
 • Musí disponovat všemi potřebnými zdravotními doklady (veterinární osvědčení, potvrzení o očkování atd.) Poslední jmenované se liší podle kategorie zvířat.

Domácí masožravci (psi, kočky a fretky)

Vývoz do Spojeného království

Každá osoba, která cestuje do Spojeného království z Evropské unie v doprovodu domácích masožravců, musí dodržovat následující nařízení:

 • U obchodního přesunu:
  • Podat žádost o předběžné oznámení.
 • U neobchodního přesunu:
  • Zvíře musí být identifikovatelné.

Pokud uvedené celní požadavky nejsou dodržené, zvíře může být na náklady vlastníka posláno do karantény v délce maximálně 4 měsíců.

Dovoz domácích masožravců do Spojeného království je omezen na maximálně 5 měsíců. Ovšem v případě účasti na soutěži, výstavě nebo sportovní akci může být udělena výjimka. V takovém případě je potřeba předložit písemný důkaz dokládající registraci zvířat na jedné z těchto událostí.

Dovoz ze Spojeného království

Každá osoba, která cestuje do Evropské unie ze Spojeného království v doprovodu domácích masožravců, musí dodržovat následující nařízení:

 • Zvíře musí být identifikovatelné prostřednictvím elektronického mikročipu implantovaného pod kůži nebo čitelným tetováním realizovaným před 3. červencem 2011.
 • Zvíře musí být očkované proti vzteklině.  
 • Zvíře musí disponovat veterinárním osvědčením. 
 • Před odjezdem je potřeba si domluvit schůzku s kontrolními orgány.

 

Zvláštní případ: Landbridge

Landbridge je silniční tranzit spojující Irsko a Evropskou unii přes Velkou Británii. Ačkoliv se jedná o obchod v rámci společenství (uvnitř EU), zboží je přepravované přes třetí zemi. Proto je nutno dodržovat sanitární a fytosanitární kontroly dané země.

U vývozních operací do Irska je potřeba dodržovat několik fází (v angličtině), konkrétně administrativní formality týkající se evidence do systému TRACES-NT.

Poznámka: silniční vozidla mohou v rámci EU přepravovat výhradně volně se pohybující zvířata. Pokud náklad zahrnuje zvířata z Velké Británie, pak bude podroben dovoznímu procesu, a ne tranzitnímu.

Co se týká živých zvířat z Irska přepravovaných do jednoho z dvaceti sedmi členských států Evropské unie, je potřeba dodržovat některá opatření (W języku francuskim), která budou na britské hranici kontrolována.

Proto musí podnik před odjezdem zvířat provést veškerá nezbytná administrativní opatření (uskutečnit předběžné oznámení, disponovat veterinárním osvědčením atd.).

ASD Group, odborník na celní operace a celní odbavení, vám pomůže a postará se o vaše dovozní a vývozní operace.

Další informace o celních povinnostech a nařízeních souvisejících s dovozem/vývozem zboží do/ze Spojeného království najdete v příslušném článku nebo se obraťte na naše odborníky.

Mohly by vás zajímat tyto články