V čem spočívá celní režim 42?

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Aktualizováno:

Celní režim 42 je v současnosti nejběžnější. Zjistěte, jaká jsou jeho specifika a obecné zásady.

Celní režim umožňuje definovat právní status zboží ještě před jeho vstupem na dané území. Vymezuje tak rámec, prostřednictvím něhož probíhá pohyb zboží. Je tedy předmětem celního prohlášení předkládaného celním orgánům.

Existují různé celní režimy, které společnostem umožňují snadno dovážet a vyvážet zboží do/z jiných zemí. Celní režim 42 je v současnosti nejběžnějším celním režimem.

Obecné zásady celního režimu 42

Jaký je význam pojmu celní režim 42?

Na rozdíl od klasického celního režimu, kde se celní poplatky a DPH musí hradit při vstupu na území Evropské unie, jsou prostřednictvím celního režimu zvaného „režim 42“ společnosti osvobozeny od DPH při dovozu, pokud dodrží určité podmínky.

Dovoz zboží v rámci režimu 42 však stejně jako u jiných celních režimů rovněž podléhá celnímu odbavení. 

Režim 42 se používá hlavně v případech, kdy si hospodářský subjekt přeje dovážet zboží původem ze třetího státudo členského státu Evropské unie, a to tak, že první členský stát Evropské unie bude místem vstupu na evropské území.  

Cílem je usnadnit plnění celních formalit týkajících se dovozních operací osob povinných k DPH a umožnit jim uplatnit osvobození od DPH. Toto osvobození od DPH se vztahuje jak na dovozní operace, tak na dodání uvnitř Společenství. Subjekt se tak nemusí vypořádat se značným peněžním odtokem.

Režim 42 nabízí tyto podstatné výhody:

 • dovozní formality jsou jednodušší a náklady nižší,
 • nulový peněžní odtok při dovozu zboží na evropské území,
 • Tento režim je alternativou nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS). V podstatě není potřeba učinit žádné tranzitní celní prohlášení.

I když tento zvláštní režim představuje nezpochybnitelnou konkurenční výhodu, lze jej využít pouze při dodržení několika podmínek použití.

Obecné zásady celního režimu 42

Podmínky použití režimu 42

Pro uplatnění celního režimu 42 (v angličtině) je nezbytné, aby dovozce dodržel následující předpoklady, bez nichž by nemohl uplatnit preferenční původ svého dováženého zboží:

 • vstupní země musí být členskou zemí Evropské unie,
 • země konečného určení zboží musí být jednou z 27 členských zemí Evropské unie,
 • zboží nesmí být ve vstupním členském státě dočasně uskladněno, ani nesmí být v tomto členském státě uvedeno na trh. Součástí celních postupů nařízených tímto režimem je povinnost uskutečnit dodávku do jiného členského státu než je země, prostřednictvím níž zboží vstoupilo do Evropské unie,
 • zboží určené pro souběžné dodání uvnitř Společenství musí být povinně totožné s dovezeným zbožím osvobozeným od DPH,
 • dodání se musí uskutečnit za úplatu,
 • prodávající musí být osobou povinnou k dani a musí tak i jednat,  
 • dodávka uvnitř Společenství musí proběhnout neprodleně po dovozu. V podstatě je povolen pouze čas vyhrazený na překládku zboží,
 • kupující musí být registrován jako plátce DPH. Musí odesílateli v členském státě, který se liší od členského státu zamýšleného dovozu, sdělit své identifikační číslo.

Kromě toho musí dovozce, který chce využít celní režim 42, dodat následující informace:

 • dovozce musí mít ve státě, kde bude zboží celně odbaveno, přiděleno identifikační číslo DPH,
 • přepravní doklad, který odůvodňuje pohyb zboží uvnitř Společenství. Tento doklad je navíc třeba připojit k Prohlášení o obchodu se zbožím (DEB).

V případě nedodržení těchto postupů může být dovozci uložen postih. Pokud totiž nejsou celní povinnosti dodrženy, dovozce musí provést nápravu nebo zaplatit pokutu.

Příklad celního režimu 42

Celní režim 42 vyžaduje po sobě jdoucí prodejní transakce. Příkladem může být dodavatel usazený v Indii, který prodává zboží společnosti usazené ve Francii a ta jej dál prodává klientovi usazenému v Belgii.

Zboží tedy odchází z Indie, odkud se doveze do Francie, a poté bude bezprostředně dodáno do Belgie. Francouzská společnost může své zboží celně odbavit s použitím indické faktury a poté ho dodat belgickému klientovi, který se na dovozní operaci nebude podílet.

Díky režimu 42 tedy nikdo neplatí zálohu na DPH.

Na druhou stranu, i když se celní režim 42 může ukázat jako vhodný, s ohledem na celní a daňové předpisy může být jeho realizace dost komplikovaná. Tím spíš, že daňová a celní spolupráce mezi státy usnadňuje v rámci režimu 42 kontroly.

Proč využít ad hoc daňového zástupce?

Využití ad hoc daňového zástupce

Jak již bylo řečeno, společnosti usazené v Evropské unii, které realizují dovoz zboží původem ze třetího státu prostřednictvím celního režimu 42, musí být registrované k DPH v zemi, kde dojde k celnímu odbavení.

Nicméně mohou být od registrace k DPH osvobozeny, pokud jmenují ad hoc daňového zástupce.

Díky jmenování ad hoc daňového zástupce může dovozce zaregistrovat celní operace podléhající režimu 42 spolu s dodávkami uvnitř Společenství pod číslem DPH svého ad hoc daňového zástupce. Tyto informace budou rovněž uvedené v příslušném přiznání k DPH a prohlášení o obchodu se zbožím (DEB).

Více informací o našich službách: Ad hoc daňový zástupce ve Francii – celní režim 42

Poznámka: pokud dovozní společnost splňuje některou z níže uvedených podmínek, nelze ad hoc daňového zástupce jmenovat.  

 • Dovozní společnost má již přiděleno číslo DPH v členském státě určení.
 • Dovážející společnost provádí celní operace, které nepodléhají celnímu režimu 42. Musí se proto zaregistrovat k DPH a podat prohlášení DEB.

Jako daňový zástupce se ASD Group postará o všechny formality v oblasti DPH a mezinárodních daní. Naši odborníci vám pomohou ochránit vaše podnikání a zajistí dodržování platných celních předpisů.

Více informací o režimu 42 a o dalších celních režimech vám poskytnou přímo odborníci ASD Group.

Mohly by vás zajímat tyto články